ROZDZIAŁ  VIII
Biuro Cechu


§ 48

 1. 1.Bieżącą działalnością Cechu kieruje dyrektor, który jest pełnomocnikiem Zarządu.

 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy.


§ 49

 1. Dyrektor kieruje pracą biura Cechu, czynności administracyjno – księgowe oraz Statutowe wykonują pracownicy biura Cechu.

 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów w bieżącej działalności Cechu.

 3. Dyrektor sporządza protokół z zebrania Zarządu, prowadzi zbiór protokółów z obrad Walnego Zgromadzenia i Zarządu, prowadzi wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem biura Cechu.

 4. W przypadku, gdy wykonanie uchwały organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, dyrektor powinien wystąpić do organu, który uchwałę lub decyzję podjął, o jej zmianę lub uchylenie.

 5. Dyrektor bierze udział w obradach Walnego Zgromadzenia oraz posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 6. Do zadań dyrektora należy przygotowanie materiałów na posiedzenie organów Cechu wg obowiązujących przepisów.

 7. Dyrektor czuwa nad wykonaniem uchwał i odpowiada za pracę biura przed Zarządem.


§ 50

 1. Dyrektorem Cechu może zostać osoba posiadająca wyższe wykształcenie i 10 letnią praktykę na stanowisku kierowniczym.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Zarząd może zwolnić kandydata na to stanowisko z wymogu posiadania wyższego wykształcenia, a przy wymogu posiadania odpowiedniego stażu funkcyjnego określić ten wymóg na 5 – letni staż pracy na stanowisku kierowniczym lub równorzędnym.
###JS###