Misja i zadania Cechu

Cech

 • jest organizacją lokalnego rzemiosła i przedsiębiorczości,
 • aktywizuje członków do działań gospodarczych i społecznych,
 • nawiązuje do tradycji rzemiosła  Warmii i Mazur i swojego dotychczasowego dorobku,
 • inspiruje do wdrażania postępu technicznego ,
 • troszczy się o kadry w usługach i produkcji,
 • szkoli uczniów, nauczycieli zawodu i pozostałych przedsiębiorców,
 • integruje lokalną przedsiębiorczość,
 • opowiada się za unowocześnieniem firm rzemieślniczych przy wsparciu środków unijnych.

Przesłanie

Zapraszamy rzemieślników, przedsiębiorców, usługodawców, małe i średnie przedsiębiorstwa, wszystkich, którzy prowadzą działalność gospodarczą i nie są im obce problemy nurtujące rzemiosło i przedsiębiorczość  do dołączenia do Cechu – razem łatwiej te problemy rozwiążemy.

Zadania Cechu

Cech jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła , zrzeszającą rzemieślników i przedsiębiorców, z uwzględnieniem zasady dobrowolności, jak i obligatoryjności zrzeszania się osób będących pracodawcami wykonującymi działalność wytwórczą, budowlaną produkcyjną lub usługową prowadzoną na podstawie ustaw (o swobodzie działalności gospodarczej, ustawy o rzemiośle) oraz przyjętego statutu.

    Organizacja cechowa jest związkiem zawodowym rzemieślników i posiada osobowość prawną.

    Cech jest organizacją zrzeszającą rzemieślników i przedsiębiorców wg. kryterium terytorialnego tj.w szczególności z obszaru powiatu lidzbarskiego oraz miast i gmin sąsiednich powiatów.
     
    Zadaniem cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych wśród członków, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej, samorządowej,  organizacji społecznych i
gospodarczych, zawodowych i sądów.

Cech swoje zadania realizuje poprzez:

 1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej rzemieślników i przedsiębiorców,
 2. zabieganie o wszechstronny rozwój środowiska rzemieślniczego oraz jego struktur organizacyjnych,
 3. prowadzenie wśród członków działalności społeczno-organizacyjnej mającej na celu  szerzenie zasad  etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu,
 4. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji oraz organizacji gospodarczych i społecznych,
 5. promocja działalności gospodarczej rzemiosła,
 6. udzielanie pomocy prawnej i doradczej,
 7. udzielanie zainteresowanym osobom informacji o usługach świadczonych przez członków cechu,
 8. rozpatrywanie skarg na działalność rzemieślniczą, jak i działalność w zakresie szkolenia uczniów w rzemiośle,
 9. organizowanie różnych form dokształcania zawodowego członków cechu i zatrudnionych pracowników, organizowanie kursów pedagogicznych, kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 10. współpraca z władzami oświatowymi i dyrekcjami szkół zawodowych w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów rzemiosła, sprawowanie nadzoru nad organizacją i przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych,
 11. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych w zakładzie pracy,
 12. organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej i socjalnej dla członków cechu i ich rodzin,
 13. delegowanie przedstawicieli cechu do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli cechu przewidują przepisy szczególne,a także delegowanie członków cechu do pracy w organizacjach społeczno-gospodarczych i organizacjach samorządu gospodarczego, w których przedstawiciel cechu winien uczestniczyć,
 14. dokonywanie fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu, jak i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
 15. realizacja celów i zadań wynikających z zaistniałych potrzeb, przepisów prawa i wystąpień organów do tego powołanych i upoważnionych.

Działalność usługowa Cechu

 1. działalność informacyjno-statutowa i doradcza,
 2. prowadzenie doradztwa  gospodarczego i podatkowego,
 3. wydawanie własnych komunikatorów (Komunikatów Cechowych, Informatorów),
 4. prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej firm i przedsiębiorstw w ramach własnego Biura Rachunkowego,
 5. doradztwo specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 6. organizacja szkoleń w ramach własnego Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu,
 7. sporządzanie deklaracji zus i elektroniczny przekaz danych do zus,
 8. promocja działalności firm rzemieślniczych i przedsiębiorców (nadawanie Certyfikatów),
 9. promocja działalności rzemieślniczej w prasie,radio i telewizji,
 10. inicjowanie  porozumień z agencjami rozwoju regionalnego,
 11. sporządzanie informacji z zakresu ochrony środowiska.
###JS###