ROZDZIAŁ  XI
Łączenie się oraz likwidacja Cechu


§ 54

Cech może w każdym czasie połączyć się z innym Cechem na podstawie uchwał walnych zgromadzeń łączących się Cechów.


§ 55

Uchwały o połączeniu powinny zawierać :

  1. nazwę Cechu przyjmującego i przyjmowanego,
  2. przyjęcie Statutu stanowiącego podstawę dalszej działalności Cechu,
  3. szczegółowe rozliczenie finansowe Cechu przejmowanego,
  4. datę połączenia.


§ 56

Podstawę rachunkowego połączenia stanowią sprawozdania finansowe łączących się Cechów, sporządzone na dzień połączenia.


§ 57

Połączenie oraz wynikające z niego zmiany Statutu wywierają skutek od chwili wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.


§ 58

Wskutek połączenia się Cechów:

  1. majątek przejętego Cechu przechodzi na Cech przejmujący, a wierzyciele i dłużnicy pierwszego stają się wierzycielami i dłużnikami drugiego.
  2. przed połączeniem i wpisem połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru organów Cechu.


§ 59

  1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 głosów.

  2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w ust. 1 określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego i wskazuje inną organizację rzemiosła, która przejmuje majątek likwidowanego Cechu.

  3. Majątek Cechu likwidowanego, w pierwszej kolejności pokrywa jego zadłużenie, pozostały majątek przechodzi na przejmujący Cech.
###JS###