ROZDZIAŁ  IV
Zasady organizacyjne


§ 14

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia,
 2. zaprzestania prowadzenia działalności szkoleniowej i złożenia związanej z tym rezygnacji,
 3. skreślenia z listy członków,
 4. wykluczenia.

§ 15

 1. Przy dobrowolnej przynależności członek może wystąpić z Cechu za wypowiedzeniem pisemnym ( pod rygorem nieważności wypowiedzenia),

 2. Wystąpienie członka następuje po upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia od dnia złożenia pisemnego wypowiedzenia, liczonego od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie,

 3. Rezygnacja z członkostwa może nastąpić po opłaceniu składek członkowskich i innych należności na rzecz Cechu do końca miesiąca z którego upływem członkostwo ustaje.


§ 16

 1. Rzemieślnicy, którzy zaprzestali działalności szkoleniowej uczniów rzemiosła, po złożeniu pisemnej rezygnacji z dalszej przynależności do Cechu tracą członkostwo z końcem miesiąca w którym zaprzestali szkolenia.

 2. W przypadku nie złożenia rezygnacji, o której mowa w ust. 1 rzemieślnicy ci od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym zobowiązani byli powiadomić Cech o zaprzestaniu szkolenia, traktowani będą jako członkowie zrzeszeni w Cechu na zasadach dobrowolności.


§ 17

 1. Skreślenie członka Cechu z listy członków następuje w przypadku:
  1. śmierci członka,
  2. zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej i nie powiadomienia o powyższym Cechu w terminie określonym w §13 pkt. 2,
  3. zalegania z płaceniem należnych składek członkowskich powyżej 6 m-cy pomimo dwukrotnego wezwania do zapłaty.

 2. Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego Statutowych uprawnień do zrzeszania się. Uchwałę taką podejmuje Zarząd Cechu.

 3. Uchwała o wykreśleniu staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu uchwały wraz z uzasadnieniem. Uchwałę wysyła się listem poleconym, w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały o wykreśleniu.

 4. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania go przez Cech. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.


§ 18

Wykluczenie członka z Cechu następuje na podstawie orzeczenia Sądu Cechowego. Uchwałę o przekazaniu do Sądu wniosku o wykluczenie członka z Cechu podejmuje Zarząd Cechu po wysłuchaniu zainteresowanego członka.


§ 19

 1. Walne Zgromadzenie uchwala zasady naliczania składek członkowskich i wpisowego zwanego opłatą Statutową. Przy uchwaleniu tych zasad uwzględnia się finansowanie działalności organizacyjno – samorządowej Cechu i jego wydatki na działalność Statutową.

 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Cechu do ustalania wysokości składki członkowskiej i opłaty Statutowej, a także innych opłat za świadczone przez Cech usługi.

 3. Biuro Cechu zawiadamia członka Cechu o wysokości należnej składki członkowskiej na każdy rok, ze wskazaniem podstawy obliczenia, terminów opłacania na druku „Karta naliczeń” – w terminie do końca 6 tygodnia nowego okresu naliczeń.

 4. Nieuregulowane w ciągu trzech miesięcy należne składki członkowskie podlegają ściągnięciu w trybie postępowania Sądowego.
###JS###