ROZDZIAŁ  V
Władze i organy Cechu


§ 20

 1. Organami Cechu są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Zarząd Cechu,
  3. Komisja rewizyjna,
  4. Sąd Cechowy.

 2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 litera B, C, D.

 3. Osoba pełniąca funkcję w organach Statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, Statutu, uchwał organów Statutowych, postępować sumiennie, uczciwie i zgodnie z zasadami współżycia społecznego, oraz interesami reprezentowanego środowiska.

 4. Kadencja Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu Cechowego trwa cztery lata. Jednakże organy te wykonują swoje zadania do czasu wyboru nowych organów przez Walne Zgromadzenie.

 5. Wybory Starszego Cechu oraz osób wchodzących w skład organów, o których mowa w ust. 1 litera B, C, D dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 6. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

 7. Za udział w posiedzeniach Zarządu Cechu członkowie otrzymują diety i zwrot kosztów podróży wg zasad ogólnie obowiązujących.A.   W A L N E   Z G R O M A D Z E N I E

 

§ 21

 

 1. Walne Zgromadzenie tworzą członkowie Cechu.

 2. Członek Cechu może brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia tylko osobiście.

 3. W obradach Walnego Zgromadzenia mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym przedstawiciele władz, organizacji wymienionych w § 4 Statutu, a także dyrektor Cechu.

 4. W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

 

§ 22


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie Statutu Cechu i jego zmian , uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia, Komisji rewizyjnej i Sądu Cechowego,

 2. wybór i odwołanie Starszego Cechu, członków Zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji rewizyjnej i Sądu Cechowego,

 3. określenie zasad naliczania:
  1. składek członkowskich,
  2. opłat wpisowych zwanych Statutowymi,
  3. opłat za świadczenia usług biura Cechu,

 4. uchwalanie zasad gospodarki finansowej Cechu oraz podziału nadwyżki bilansowej Cechu,

 5. uchwalanie planów i programów rozwoju rzemiosła, oraz planów finansowych (preliminarzy budżetowych) Cechu,

 6. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu Cechowego, udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

 7. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Cechu do organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła oraz innych wymienionych w § 5 lub o wystąpieniu z nich,

 8. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości będących własnością Cechu,

 9. upoważnianie Zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania nieruchomości będących własnością Cechu,

 10. wybór delegatów na zjazdy organizacji wymienionych w § 4 Statutu,

 11. nadawanie tytułów honorowych, zgodnie z § 11 Statutu,

 12. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu,

 13. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału lub likwidacji Cechu,

 14. uchwalanie i rozpatrywanie innych nie wymienionych wyżej spraw i zagadnień przewidzianych w Statucie Cechu i innych organów samorządu gospodarczego rzemiosła.


§ 23


Odwołanie członka Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu Cechowego przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zgromadzenia większością 2/3 głosów w głosowaniu tajnym.


§ 24

 1. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest raz do roku, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego. Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwoływane przez Zarząd w każdym czasie także na żądanie:
  1. Komisji rewizyjnej,
  2. 1/4 ogólnej liczby członków Cechu.

 4. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem spraw i celu, które mają być przedmiotem obrad.

 5. W przypadku wskazanym w ust. 3 Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia żądania.


§ 25

 1. Zwołanie Walnego Zgromadzenia następuje przez pisemne powiadomienie każdego członka Cechu co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia z podaniem:
  1. daty, godziny i miejsca odbycia obrad Walnego Zgromadzenia,
  2. proponowanego porządku obrad.

 2. Członkom, którzy zalegają z uiszczaniem składek członkowskich powyżej trzech miesięcy należy przypomnieć o obowiązku uregulowania zadłużeń, gdyż nie dopełnienie powyższego obowiązku pozbawi członka prawa wybieralności do organów Cechu.


§ 26

 1. Walne Zgromadzenie władne jest do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad gdy zostało zwołane zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, a liczba obecnych na nim członków wynosi co najmniej ¼ liczby członków ogółem w Cechu.

 2. W razie nie dojścia do skutku obrad Walnego Zgromadzenia, w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Walne Zgromadzenie obraduje tego samego dnia – w drugim terminie – w czasie o 30 minut później, a podjęte uchwały przez Walne Zgromadzenie są prawomocne bez względu na liczbę obecnych na nim członków.

 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeśli Statut i regulamin obrad nie stanowią inaczej.

 4. Uchwały o zmianie Statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów „za”.

 5. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany Statutu.

 6. W głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu udział biorą jedynie członkowie Cechu.

 7. Na wniosek większości 2/3 obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmować może uchwały w głosowaniu tajnym.

 

§ 27

 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne Zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczą-cego i sekretarz obrad.

 2. Szczegółowe zasady i tryb obrad Walnego Zgromadzenia określa regulamin.

 3. Przewodniczący obrad ma prawo po uprzednim trzykrotnym upomnieniu wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które nie stosują się do Zarządzeń porządkowych.

 4. Protokół z obrad Walnego Zgromadzenia i uchwały Walnego Zgromadzenia podpisują przewodniczący i sekretarz obrad. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.

 5. Odpisy uchwał Walnego Zgromadzenia Cech przesyła izbie rzemieślniczej, której jest członkiem, na jej wniosek.B.   Z A R Z Ą D   C E C H U

§ 28


Zarząd Cechu jest organem wykonawczym Cechu i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

§ 29

 

 1. Zarząd Cechu składa się z 5 osób, w tym ze Starszego Cechu, Podstarszego Cechu, sekretarza, skarbnika i członka Zarządu. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych członków Zarządu razem. Walne Zgromadzenie może dodatkowo wybrać 2 zastępców członków Zarządu.

 2. Warunkiem wyboru na członka Zarządu jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50% głosów plus jeden głos.

 3. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. Ustępujący członkowie Zarządu mogą być ponownie wybierani, po upływie kadencji.

 4. Funkcję Starszego Cechu można pełnić przez trzy kolejne kadencje, funkcje członków Zarządu nie podlegają tym ograniczeniom.

 5. Kandydatem na Starszego Cechu może być członek Cechu, który jest co najmniej od 10 lat członkiem Cechu (przy zachowaniu zasady ciągłości stażu) i posiada staż pracy w organizacjach samorządu gospodarczego rzemiosła przez 1 kadencję.

 6. Kandydat na członka Zarządu musi posiadać co najmniej 5-letni staż członkowski w Cechu (przy zachowaniu zasady ciągłości stażu).

 7. Walne Zgromadzenie w szczególnie uzasadnionych wypadkach może odstąpić od zachowania wymogów stażu członkowskiego wymienionego w ust. 5 i 6 z zachowaniem zasady, iż minimalny staż członkowski kandydata na Starszego Cechu ma wynosić 5 lat i staż pracy w organach samorządu, od kandydatów na członków Zarządu – staż członkowski w Cechu co najmniej 3 lata.

 8. Do Zarządu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje ustępującemu Zarządowi i członkom obecnym na Walnym Zgromadzeniu.

 9. W razie ustąpienia, odwołania lub nie uzyskania absolutorium przez członka Zarządu przed upływem kadencji, do Zarządu Cechu wchodzi do końca kadencji zastępca członka w kolejności największej liczby głosów, a w przypadku równej ilości głosów wg kolejności umieszczenia na liście.

 10. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go Podstarszy Cechu.

 11. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Starszy Cechu przedstawia kandydatury na funkcje Podstarszego Cechu, sekretarza i skarbnika, a Zarząd podejmuje uchwałę o wyborze ich na wymienione funkcje. Zasady ukonstytuowania się Zarządu określa regulamin pracy Zarządu.

 12. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków Zarządu, którzy nie uzyskali absolutorium.

 

§ 30

 

 1. Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu z wyjątkiem spraw zastrzeżonych innym organom.

 2. Do szczególnych kompetencji Zarządu należy:
  1. Reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji, Sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,

  2. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zachowaniem zastrzeżeń uprawnień Walnego Zgromadzenia,

  3. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie uchwał i wniosków na te Zgromadzenia,

  4. Powoływanie w razie potrzeby komisji kontroli społecznej i innych komisji problemowych,

  5. Realizowanie ustalonych zasad współdziałania z innymi organami,

  6. Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,

  7. Powoływanie i odwoływanie dyrektora Cechu oraz ustalanie wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi zasadami płacowymi,

  8. Rozpatrywanie i rozstrzyganie skarg i wniosków dotyczących członków Cechu,

  9. Kierowanie wniosków do Sądu Cechowego,

  10. Podejmowanie uchwał dotyczących przyjmowania i wykreślania członków z Cechu,

  11. Określanie wysokości składek członkowskich, opłat Statutowych a także innych opłat za usługi świadczone przez Cech. Zarząd może – w szczególnie uzasadnionych przypadkach – zmniejszyć, obniżyć lub zwolnić indywidualnego członka z opłat na umotywowany wniosek członka.

  12. Wykonywanie budżetu Cechu,

  13. Opracowywanie planów działalności Cechu,

  14. Ustalanie zakładowego systemu wynagradzania pracowników Cechu,

  15. Wykonywanie zadań w zakresie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnianych przez rzemieślników – członków Cechu,

  16. Delegowanie przedstawicieli Cechu, w tym także dyrektora do prac w komisjach i organizacjach samorządu terytorialnego i gospodarczego,

  17. Integrowanie środowiska rzemieślniczego i popularyzacja rzemiosła,

  18. Uczestniczenie w realizacji zadań w zakresie oświaty dla rzemiosła,

  19. Nakładanie kar porządkowych na członków Cechu i ich egzekwowanie.

 

§ 31

 

 1. Posiedzenie Zarządu zwołuje Starszy lub Podstarszy Cechu. O czasie i miejscu posiedzenia zawiadamia się członków Zarządu pisemnie najpóźniej 5 dni przed terminem narady.

 2. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy dyrektor Cechu z głosem doradczym.

 3. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.

 4. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia Zarządu.

 5. Szczegółowe zasady i tryb pracy Zarządu oraz jego komisji określają regulaminy uchwalone przez Zarząd.

 

C.   K O M I S J A   R E W I Z Y J N A

 

§ 32


Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia i orzecznictwa Sądu Cechowego.

§ 33

 

 1. Komisja rewizyjna składa się z 3 członków i 2 zastępców wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu na okres kadencji Zarządu.

 2. Walne Zgromadzenie wybiera w głosowaniu tajnym – oddzielnie – przewodniczącego Komisji a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % plus jeden głos.

 3. Kandydat na przewodniczącego Komisji powinien legitymować się co najmniej 10 - letnim stażem członkowskim (przy zachowaniu zasady ciągłości stażu) w Cechu, zaś członkowie Komisji powinni posiadać co najmniej 5 - letni staż członkowski w Cechu (przy zachowaniu zasady ciągłości stażu). Walne Zgromadzenie może skorzystać z uprawnień przewidzianych w § 29 ust.7 Statutu Cechu.

 4. Członek Komisji rewizyjnej może być odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji, w jego prawa i obowiązki wchodzi zastępca członka.

 5. Członkowie Komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

 6. Ustępujący członkowie Komisji, w tym przewodniczący mogą być wybierani ponownie na następne kadencje, bez ograniczeń.


§ 34

 

 1. Do kompetencji Komisji rewizyjnej należy:
  1. Badanie, przynajmniej raz w roku działalności statutowej Cechu, z tym, że na wniosek Zarządu Cechu badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie.

  2. Badanie rocznych sprawozdań finansowych (bilansów) oraz zgłaszanie Walnemu Zgromadzeniu związanych z tym wniosków,

  3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności,

  4. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi Cechu i / lub jego poszczególnym członkom.

 2. Szczegółowe zasady i tryb pracy Komisji określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

 

D.   S Ą D   C E C H O W Y

§ 35


Członkowie Cechu podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej, rzetelnego wykonywania rzemiosła i innej działalności, a także za realizację obowiązków wynikających z prowadzonego szkolenia praktycznego uczniów.

§ 36

 

 1. Sąd Cechowy składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu, na okres kadencji Zarządu.

 2. Walne Zgromadzenie wybiera oddzielnie przewodniczącego Sądu, a pozostałych członków razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniej niż 50 % plus jeden głos.

 3. Kandydat na przewodniczącego musi legitymować się 10-letnim stażem członkowskim w Cechu (ciągłym), członkowie Sądu – 5-letnim stażem członkowskim.

 4. Walne Zgromadzenie może skorzystać z ustaleń zawartych w § 29 ust. 7 Statutu Cechu z pominięciem wymogu pracy w organach Cechu.

 5. Walne Zgromadzenie może rozważyć możliwość wyboru dwóch zastępców członków Sądu Cechowego.

 6. Członek Sądu może być odwołany przez Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji, wówczas w jego miejsce wchodzi zastępca członka Sądu.


§ 37

 

 1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy.

 2. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:
  1. upomnienia,

  2. nagany,

  3. pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na czas określony,

  4. pozbawienie prawa wybierania do organów Cechu na okres do 3 lat,

  5. wykluczenie z Cechu.

 

§ 38

 

 1. W przypadku rozpatrywania sprawy dotyczącej osoby pełniącej funkcję w organach Cechu Sąd może – niezależnie od orzeczenia kary – zgłosić wniosek o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych.

 2. W przypadku rozpatrywania sprawy wynikłej wskutek skarg osób korzystających z usług członka Cechu i uznania skargi za zasadną, Sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawienie wyrządzonej szkody materialnej.

 

§ 39

 

 1. Wykluczenie członka Cechu może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn w przypadku, gdy z jego winy dalsze członkostwo sprzeczne jest z postanowieniami Statutu Cechu lub zasadami współżycia społecznego.

 2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:
  1. popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych, lub z innych niskich pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu

  2. umyślne działanie na szkodę Cechu,

  3. uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich,

  4. naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania działalności gospodarczej i szkoleniowo – pedagogicznej w zakresie prowadzonego szkolenia praktycznego uczniów rzemiosła.

 

§ 40

 

 1. Sąd orzeka w składzie co najmniej dwóch członków, w tym przewodniczącego lub jego zastępcy.

 2. Na rozprawie interesy Zarządu reprezentuje jego przedstawiciel na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa.

 3. Od orzeczenia Sądu służy członkowi prawo odwołania do Sądu odwoławczego przy Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, w terminie 1 miesiąca od doręczenia orzeczenia.

 4. Orzeczenie Sądu odwoławczego jest ostateczne.

 5. Sąd Cechowy informuje Zarząd o wydanych orzeczeniach na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

 6. Wykonanie prawomocnych orzeczeń Sądu należy do Zarządu Cechu.

 7. Szczegółowy tryb postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez Sąd Cechowy określa regulamin Sądu uchwalony przez Walne Zgromadzenia.
###JS###