ROZDZIAŁ  I


§ 1

  1. Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim, zwany dalej „Cechem” jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającą rzemieślników i przedsiębiorców, z uwzględnieniem zasady dobrowolności jak i obligatoryjności zrzeszania się osób będących pracodawcami wykonującymi działalność wytwórczą, budowlaną, produkcyjną lub usługową prowadzoną na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej - Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm. i ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle - Dz. U. Nr 17, poz. 92 z 1989r. ze zm.

  2. Cech jest związkiem pracodawców, posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle, ustawy z dnia 23 maja 1991r. o organizacjach pracodawców - Dz. U. Nr 55, poz. 235 ze zm. oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Cech jest organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszającą rzemieślników i przedsiębiorców wg kryterium terytorialnego tj. w szczególności z obszaru powiatu lidzbarskiego oraz miast i gmin sąsiednich powiatów.


§ 3

  1. Cech nosi nazwę „Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim”.

  2. Siedziba Cechu mieści się w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Piłsudskiego 5 a.


§ 4

Cech prowadzi działalność na obszarze całego kraju Rzeczypospolitej Polskiej.


§ 5

Cech na zasadach dobrowolności i po podjęciu przez Walne Zgromadzenie stosownej uchwały może być członkiem Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie oraz członkiem innych organizacji gospodarczych i społecznych.

###JS###