ROZDZIAŁ  X
Postępowanie odwoławcze


§ 53

  1. Od uchwał Zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

  2. Termin wniesienie odwołania wynosi 14 dni licząc od daty doręczenia zainteresowanemu uchwały wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o trybie i terminie odwołania.

  3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym Zgromadzeniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania go przez Cech.

  4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 3 miesięcy a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

  5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.
###JS###