ROZDZIAŁ  VI
Komisje problemowe Cechu


§ 41

  1. Dla wykonania zadań Cechu, zwłaszcza w zakresie szerzenia zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu, właściwego nadzoru Cechu nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, oraz właściwego rozpatrywania skarg na działalność zrzeszonych członków, Zarząd może powoływać komisje ds. określonych, np. komisję kontroli społecznej, komisję ds. skarg i wniosków, oraz inne komisje pomocne w realizacji zadań statutowych.

  2. Komisje mają charakter doradczy i opiniujący, a wnioski ze swych prac i czynności przedstawiają Zarządowi.

  3. Kadencja komisji jest równa kadencji Zarządu.


§ 42

  1. W skład komisji powoływani są członkowie Cechu odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.

  2. Komisje mogą korzystać z zgodą Zarządu z opinii rzeczoznawców.


§ 43

  1. Do zadań komisji kontroli społecznej należy badanie i analizowanie działalności zakładów w zakresie przestrzegania etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu, a także badanie przebiegu przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych.

  2. W toku kontroli komisja powinna zwracać członkom Cechu uwagę na stwierdzone uchybienia oraz omawiać z nimi i wyjaśniać zasady prawidłowego prowadzenia zakładu.


§ 44

Do zadań komisji do spraw skarg i wniosków należy badanie i analizowanie skarg na działalność zrzeszonych członków oraz rozpatrywanie wniosków zmierzających do usprawnienia działalności Cechu.


§ 45

Tryb pracy innych komisji powoływanych przez Zarząd określić należy – z chwilą ich powołania. Szczegółowe zadania komisji problemowych określa Zarząd.

###JS###