ROZDZIAŁ  VII
Zasady gospodarki finansowej Cechu


§ 46

  1. Zasady gospodarki finansowej Cechu uchwala Walne Zgromadzenie.

  2. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.

  3. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty Statutowe (wpisowe), opłaty za usługi świadczone przez Cech, wpływy z działalności gospodarczej Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników i przedsiębiorców oraz inne wpływy.

  4. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalane przez Walne Zgromadzenia.

  5. Zasady prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych regulują odrębne przepisy.


§ 47

Cech uczestniczy w kosztach organizacji samorządu zawodowego, do którego należy.

###JS###