ROZDZIAŁ  III
Prawa i obowiązki członków Cechu


§ 7

 1. Członkami Cechu mogą być rzemieślnicy i przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie ustawy o rzemiośle oraz ustawy prawo działalności gospodarczej.

 2. Członkami Cechu – w czasie określonym i za zgodą Zarządu Cechu mogą być inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami i zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników.

 3. Rzemiosłem jest również zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników spółek cywilnych i jawnych z udziałem kwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek. W przypadku spółek cywilnych i jawnych każdy z wspólników spółki staje się członkiem Cechu.


§ 8

Przynależność rzemieślników do Cechu powstaje:

 1. z mocy ustawy o rzemiośle i dotyczy pracodawców zatrudniających pracowników w celu przygotowania zawodowego (przynależność obligatoryjna),
 2. na zasadzie dobrowolności, po złożeniu przez rzemieślnika lub przedsiębiorcę deklaracji członkowskiej.


§ 9

 1. Przynależność obligatoryjna do właściwego - ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zakładu rzemieślnika - Cechu trwa w okresie prowadzenia działalności szkoleniowej uczniów rzemiosła i rozpoczyna się z miesiącem rozpoczęcia szkolenia, a kończy się w miesiącu zakończenia działalności szkoleniowej.

 2. Osoby, których dotyczy ust. 1 zobowiązane są do pisemnego poinformowania Zarządu Cechu o zakończeniu prowadzenia szkolenia w terminie jednego miesiąca od jego zakończenia.

 3. Rzemieślnicy zatrudniający uczniów w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle zobowiązani są spełniać warunki określone odrębnymi przepisami.


§ 10

 1. Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być rzemieślnicy i przedsiębiorcy spełniający warunki określone w § 7 niniejszego Statutu po złożeniu deklaracji członkowskiej w Cechu.

 2. Deklaracja powinna być podpisana przez osobę zainteresowaną i zawierać dane przewidziane w dokumentacji nabycia członkostwa tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, rodzaj wykonywanej działalności, miejsce działalności (siedzibę zakładu), numery NIP i REGON, oświadczenie zobowiązujące do przestrzegania przepisów Statutu, arkusz rejestracyjny, dane o zatrudnieniu i posiadanych odznaczeniach, dowody kwalifikacji zawodowych, pedagogicznych (dot. mistrzów szkolących). Dane te podlegają ochronie i nie mogą być udostępniane przez Cech innym osobom i instytucjom.

 3. Uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia zainteresowanego podejmuje Zarząd Cechu. O odmowie przyjęcia Zarząd powiadamia zainteresowanego pisemnie w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.

 4. Uchwała odmowna powinna zawierać uzasadnienie wraz z pouczeniem o sposobie odwołania się zainteresowanego do Walnego Zgromadzenia w terminie miesiąca od daty doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Zarządu Cechu. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.


§ 11

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać tytuł:
  1. „Honorowego Starszego Cechu” osobie, która pełniła funkcję Starszego Cechu przez co najmniej trzy kadencje i wniosła szczególne zasługi dla Cechu i rozwoju rzemiosła,
  2. „Honorowego Członka Cechu” osobie, która przez ostatnie 20 lat była członkiem Cechu i wniosła szczególne zasługi na rzecz rozwoju rzemiosła.
 2. Tytuły wymienione w ust.1 mogą być nadane osobie, która z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestała prowadzenia działalności gospodarczej.

 3. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w obradach Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń socjalnych i kulturalnych w zakresie przysługującym członkom Cechu.

 

§ 12

 

 1. Członkowie Cechu mają prawo:
  1. korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 6 Statutu,
  2. wybierać i być wybieranym do organów Cechu na zasadach określonych w Statucie,
  3. zgłaszać wnioski zmierzające do usprawnienia pracy Cechu,
  4. wnoszenia odwołań od uchwał Zarządu dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia,
  5. obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu składanych przez nich odwołań i skarg oraz do udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na stawiane im zarzuty,
  6. wglądu do protokołu Walnego Zgromadzenia i rocznych sprawozdań Zarządu,
  7. uzyskania od organów Cechu na Walnym Zgromadzeniu informacji o działalności Cechu, jego wynikach i zamierzeniach.

 2. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który:
  1. został pozbawiony praw publicznych orzeczeniem Sądu powszechnego,
  2. został pozbawiony prawa wybierania prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,
  3. zalega z opłacaniem należnych składek członkowskich powyżej trzech miesięcy.

 

§ 13

 

 1. Członkowie Cechu obowiązani są:
  1. przestrzegać prawa, zasad etyki i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,
  2. stosować się do przepisów ustawy o rzemiośle, przepisów Statutu oraz uchwał organów Cechu,
  3. regularnie opłacać należne składki członkowskie w wysokości określonej w karcie naliczeń,
  4. poddawać kontroli Cechu działalność swojego zakładu, zwłaszcza w zakresie nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych, a także w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,
  5. podnosić jakość swoich usług oraz podnosić kulturę obsługi klienta,
  6. rzetelnie, sumiennie i terminowo wykonywać zlecone przez klientów prace, a w razie zgłoszenia reklamacji w ten sam sposób rozpatrywać je i załatwiać,
  7. wykonywać polecenia i orzeczenia Sądu Cechowego.

 2. Członek Cechu jest zobowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub innej działalności gospodarcze, oraz o przeniesieniu siedziby zakładu w inne miejsce na obszarze działalności Cechu.
###JS###