ROZDZIAŁ  XII
Postanowienia końcowe


§ 60

  1. Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia jego zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  2. Dotychczasowe uchwały obowiązujące w Cechu zachowują swoją moc jeżeli nie są sprzeczne z niniejszym Statutem.

  3. Z chwilą wejścia w życie Statutu traci moc Statut dotychczas obowiązujący.

  4. Statut niniejszy został uchwalony przez Walne Zgromadzenie członków w dniu 17 czerwca 2002r.
###JS###