ROZDZIAŁ  IX

Reprezentacja Cechu


§ 51

  1. 1.Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego lub Podstarszego Cechu oraz dyrektora Cechu, w zakresie udzielonego mu pełnomocnictwa.

  2. Dopuszcza się możliwość reprezentowania Cechu na zewnątrz jednoosobowo, przez osoby wymienione w ust. 1.


§ 52

  1. Oświadczenie woli, w zakresie praw i obowiązków Cechu składają Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu łącznie z dyrektorem Cechu, a w okresie nieobecności dyrektora – łącznie z upoważnionym przez dyrektora pracownikiem biura Cechu.

  2. Zarząd może udzielić dyrektorowi pełnomocnictwa do wykonywania określonych czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu lub jego zakładem, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju, lub czynności szczególnych.
###JS###