ROZDZIAŁ  II


§ 6

 1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych wśród swoich członków, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno - organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej oraz reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej, samorządowej, organizacji społecznych, gospodarczych, zawodowych i Sądów.

 2. Zadaniem Cechu, jako związku pracodawców jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organizacji pracowników, organów samorządu gospodarczego i organów samorządu terytorialnego.

 3. Cech zadania swoje realizuje w szczególności poprzez:
  1. utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej rzemieślników i przedsiębiorców,
  2. zabieganie o wszechstronny rozwój środowiska rzemieślniczego oraz jego struktur organizacyjnych,
  3. prowadzenie wśród członków działalności społeczno - organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania zawodu,
  4. reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji oraz organizacji gospodarczych i społecznych,
  5. promocja działalności gospodarczej i społeczno - zawodowej rzemiosła,
  6. udzielanie pomocy prawnej członkom Cechu,
  7. udzielanie zainteresowanym osobom informacji o usługach świadczonych przez członków Cechu,
  8. rozpatrywanie skarg na działalność rzemieślniczą, jak i działalność w zakresie szkolenia uczniów w rzemiośle,
  9. organizowanie różnych form dokształcania zawodowego członków Cechu i zatrudnionych pracowników, organizowanie kursów pedagogicznych, kursów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i innych kursów,
  10. współpracę z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów rzemiosła oraz w zakresie porozumienia zawartego z izbą rzemieślniczą, do której Cech należy - poprzez nadzór nad organizacją i przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych,
  11. organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków sanitarno - epidemiologicznych w zakładzie pracy,
  12. organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej i socjalnej dla członków Cechu i ich rodzin - w miarę posiadanych środków, stała troska o ciągłość tradycji i integracji środowiska rzemieślniczego poprzez organizowanie imprez okolicznościowych, świąt patronackich, spotkań itd.,
  13. otaczanie opieką byłych członków Cechu – emerytów i rencistów,
  14. delegowanie przedstawicieli Cechu, w tym także pracowników biura do pracy w organach kolegialnych, w których udział przedstawicieli Cechu przewidują przepisy szczególne, a także delegowanie swoich delegatów do pracy w organizacjach społeczno - gospodarczych, i organizacjach samorządu gospodarczego, w których przedstawiciele Cechu powinni uczestniczyć,
  15. wskazywanie przedstawicieli Cechu do składów osobowych powiatowych rad zatrudnienia,
  16. dokonywanie, na wniosek organów samorządu gospodarczego rzemiosła i wniosek osób zainteresowanych fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków, jak i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
  17. prowadzenie współpracy z zagranicą,
  18. realizacja celów i zadań wynikających z zaistniałych potrzeb, przepisów prawa i wystąpień organów do tego powołanych i upoważnionych.

 4. Cech prowadzi działalność Statutową oraz działalność gospodarczą w zakresie:
  1. świadczenia usług biurowych,
  2. świadczenia usług rachunkowo-księgowych w formie Biura Rachunkowego i zleceń indywidualnych,
  3. wynajmu lokali będących własnością Cechu,
  4. prowadzenie działalności szkoleniowej,
  5. świadczenie innych usług na rzecz członków i innych zleceniodawców

 5. Do realizacji określonych zadań gospodarczych, Statutowych, szkoleniowych i socjalnych Cech może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub powoływać własne wyodrębnione zakłady, tworzyć wspólnie z innymi osobami prawnymi i fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi jednostki gospodarcze, przewidziane przepisami prawa oraz przystępować do organizacji już istniejących.
###JS###