REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH MŁODOCIANYM

 Z dniem 1 stycznia 2009 r. wnioski o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń i składek zus pracowników młodocianych składa się przez cały rok, nie czekając na fakt zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (uczniem nauki zawodu).

 PIERWSZE PODANIE:

 Zainteresowani mistrzowie szkolący uczniów młodocianych składają wnioski do OHP o zawarcie umowy o refundację wypłacanych uczniom wynagrodzeń i składek zus. Procedura związana z uzyskaniem finansowej pomocy (pomocy publicznej) rozpoczyna się wcześnie, na etapie planowania zatrudnienia uczniów . Wniosek taki składa pracodawca sam, lub za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców (cechu).

 We wniosku podajemy m.in.:

 • nazwę pracodawcy, adres siedziby i miejsce działalności,

   
 • NIP i PKD,

   
 • forma prawna prowadzonej działalności,

   
 • nazwa dokumentów poświadczających uprawnienia do prowadzenia przygotowania zawodowego,

   
 • deklaracja zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 6 m-cy po zakończeniu przygotowania zawodowego każdego młodocianego, którego dotyczy wniosek o zawarcie umowy,

   
 •  

  informację o otrzymanej pomocy publicznej.

  Dodatkowo dołączyć należy oświadczenia np.o :

 • liczbie pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku o zawarcie umowy, z uwzględnieniem młodocianych i roku ich nauki,

   
 • liczbie młodocianych, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku ukończyli przygotowanie zawodowe u tego pracodawcy,

   
 • liczbie młodocianych, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem złożenia wniosku i kontynuowali zatrudnienie u tego pracodawcy przez okres co najmniej 12 m-cy, lub nadal są u niego zatrudnieni,

   
 • niekorzystaniu z refundacji wynagrodzeń i składek zus od tych wynagrodzeń młodocianych,

   
 • oświadczenie o braku obowiązku zwrotu innej pomocy publicznej otrzymanej niezgodnie z prawem.

   

  Wniosek należy uzupełnić o :

   
 • wykaz zawodów lub zakresów przyuczania , w których ma się odbywać przygotowanie zawodowe,

   
 • liczbę młodocianych skierowanych do danego pracodawcy.

   

  NOWY TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

   

   W przypadku szkolenia ucznia w formie szkolnej, pracodawca składa wniosek o refundację w okresie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku.

   

  W przypadku młodocianych odbywających przygotowanie zawodowe w formie pozaszkolnej, wniosek jest składany do 20 dnia każdego miesiąca.

   

  WYDŁUŻENIE TERMINU REFUNDACJI:

   
 • pomoc publiczna, o której mowa wyżej będzie udzielana do końca grudnia 2013 roku, z tym, realizacja podpisanych w tym czasie umów nastąpi najpóźniej do 31 lipca 2016 roku,

   
 • do pracodawców, którzy przed dniem wejścia w życie omawianego rozporządzenia zawarli z młodocianymi pracownikami umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i nie zawarli umowy o refundacji wynagrodzeń oraz składek zus dotyczącej pełnego okresu przygotowania zawodowego młodocianego pracownika, nie stosuje się par. 3, ust.2 rozp. zmieniając w par.1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

   

  Wzory wniosków można uzyskać na stronach www OHP, względnie w Kancelarii Cechu.

   

 

 Podstawa prawna

rozporządzenie MPiPS z 19.XII.2008 r. zm.rozp.w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U.Nr 235,poz.1601).

###JS###