NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM SZKOLENIA

Zadania dotyczące nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego pracowników młodocianych , na podstawie art.3, ust.7 ustawy o rzemiośle , oraz na podstawie uchwały Nr XII/15/02 Rady Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, a także uchwały Zarządu Cechu z dnia 15 marca 2002 r. sprawuje miejscowy Cech rzemieślniczy (Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim) i obejmuje swym zasięgiem teren działania cechu tj. UM Lidzbark Warm., UM-G Dobre Miasto, UM-G Orneta, UG Kiwity, UG Lubomino,UG Lidzbark Warm. (zgodnie z zapisami w statucie cechu).

Cech realizuje zadania określone Porozumieniem ,w szczególności  ma na celu:

  • podnoszenie poziomu szkolenia w rzemiośle i przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika,
  • doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców
  • wspomaganie szkolących pracodawców rzemieślników w wypełnianiu zadań oświatowych,
  • zapewnienie młodocianym optymalnych warunków nauki i pracy w zakładach rzemieślniczych.
###JS###