UMOWA O PRACĘ W CELU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem  młodocianego  pracownika w celu praktycznej nauki zawodu należy załatwiać w miejscowym cechu. Umowa o pracę ma zawierać następujące elementy : 

  • określony rodzaj przygotowania zawodowego (naukę zawodu, czy też przyuczenie do wykonywania pracy),
  • czas trwania nauki zawodu,
  • miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
  • sposób realizacji obowiązku szkolnego,
  • wysokość miesięcznego wynagrodzenia,

 

Wg. obowiązującej w rzemiośle umowy należy także ustalić:

  • charakter umowy – czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy określony,
  • sposób ponoszenia kosztów dokształcania teoretycznego  ucznia,
  • rodzaj kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby szkolącej,
  • podpisy stron uczestniczących przy podpisaniu umowy.


Generalnie umowy o pracę w celu nauki zawodu są zawierane na czas nieokreślony, ale gdy zakład pracy zatrudni więcej uczniów, niż to wynika z jego potrzeb, to umowy mogą być  zawarte na czas określony.

Młodociani  którzy w okresie nauki zawodu ukończyli 18 r.ż., do czasu zakończenia nauki traktowani są jako pracownicy młodociani.

 W okresie nauki zawodu młodociany  musi dokształcać się w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

 

###JS###