OKRES NAUKI ZAWODU

Nauka zawodu trwa nie mniej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 m-cy.

Okres nauki w poszczególnych zawodach jest określony w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

      Nauka zawodu może odbywać się w zawodach  występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, dopuszcza się szkolenie uczniów w systemie pozaszkolnym, niekiedy w zawodach poprzednio nie występujących.

Podczas nauki pracodawca jest zobowiązany do skierowania ucznia na dokształcanie teoretyczne w zsz., natomiast przy dokształcaniu pozaszkolnym powstaje obowiązek dokształcania teoretycznego kursowego lub szkolenia pod nadzorem mistrza szkolącego.  

Przepisy:

  • rozporządzenie Rady Ministrów z 28.05.1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego i ich wynagradzania – Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.z 2002 r.- Dz.U.Nr 197, poz. 1663,
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 8.05.2004 w sprawie klasyfikacji szkolnictwa zawodowego – Dz.U. Nr 114, poz.1195,
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2004r. W sprawie klasyfikacji i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – Dz.U.Nr 265, poz. 2644.
###JS###