ZAWARCIE UMOWY

Umowę o pracę w celu nauki zawodu podpisuje się w siedzibie lokalnego cechu, a stronami umowy są pracodawca i uczeń, umowę podpisuje się w obecności rodzica – opiekuna prawowitego i pracownika cechu, na drukach obowiązujących w organizacjach rzemieślniczych (druk zastrzeżony dla członków cechu).

Cech, podczas wykonywania tych czynności udziela instruktażu  prawno-organizacyjnego i wyposaża zakład szkolący w niezbędną dokumentację uczniowską i pedagogiczną.

###JS###