ROZWIĄZANIE UMOWY

Rozwiązanie umowy o pracę w celu nauki zawodu może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach :

  • nie wypełnianiu przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub dokształcania ,pomimo stosowania wobec niego środków  wychowawczych,
  • ogłoszenia likwidacji lub upadłości zakładu,
  • reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku staje się niemożliwe dalsze nauczanie,
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie, np.ze względów zdrowotnych, itp.
###JS###