WARUNKI ZATRUDNIENIA

a) Warunki dotyczące pracodawcy:

 • szkolący musi  legitymować się kwalifikacjami zawodowymi i pedagogicznymi (status instruktora praktycznej nauki zawodu),
 • odbyć szkolenie okresowe bhp pracodawcy – osoby kierującej pracownikami,
 • ma zapewnić warunki pracy dla ucznia ,  a  także posiadać  warunki higienicznosanitarne,
 • zakład szkolący winien posiadać aktualny program nauki zawodu.
 • zakład szkolący musi przynależeć organizacyjnie do miejscowego cechu.Przepisy:

 • ustawa o rzemiośle z 22.03.1989 r. - Dz.U. Z 2002r. Nr 112, poz.979,ze zm.2003 :Dz.U. Nr 137, poz.1304,
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 lipca 2002r. w sprawie praktycznej nauki zawodu – Dz.U.Nr 113, poz. 988,zm w 2003r. Nr 197, poz.1875,
 • uchwała Nr 4 Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego z 19 lutego 2002 r.znak: NO-I-130/02 w sprawie „Zasad i trybu sprawowania przez izby rzemieślnicze i cechy nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych „


b) Warunki zatrudnienia ucznia:
      Uczniem praktycznej nauki zawodu może zostać osoba która:

 • ma ukończony 16 r.ż.,a nie przekroczony 18 r.ż.
 • ukończone gimnazjum,
 • posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia w wybranym zawodzie.
###JS###