ZWROT KOSZTÓW DOKSZTAŁCANIA

Pracodawca o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym zawiadamia wójta,burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego oraz izbę rzemieślniczą właściwą ze  wzg. na siedzibę rzemieślnika (par.3.a rozporządzenia Rady Ministrów – Dz. U. Z 1996 r. Nr 60,  poz.276 zm .Dz.U. z 2005 r. Nr 53,  poz.472.

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin czeladniczy.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu i zdania egzaminu czeladniczego.

Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po spełnieniu przez zakład szkolący warunków określonych w odrębnych przepisach.

 Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania własne.

Do wniosku o dofinansowanie  pracodawca dołącza kopie (poświadczone za zgodność):

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,pedagogiczne i przynależność do cechu,
  • umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • świadectwo lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu czeladniczego (art.70.b ustawy o systemie oświaty – Dz. U. Z 1996r. Nr 67, poz. 329,zm. Dz.U.z 2004 r. Nr 145,  poz.1532).

Nie wprowadzono obowiązującego wzoru wniosku, można więc skorzystać z propozycji cechu – druk wniosku – do pobrania.
                                    

###JS###