Deklaracje członkowskie

Członkiem cechu mogą być rzemieślnicy i przedsiębiorcy prowadzący działalność na podstawie ustawy o rzemiośle oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Członkami cechu – w czasie określonym i za zgodą zarządu cechu – mogą być inne osoby  fizyczne wykonujące działalność gospodarczą nie będące rzemieślnikami.

Przynależność do cechu powstaje:

  1. z mocy ustawy o rzemiośle i dotyczy pracodawców zatrudniających pracowników w celu przygotowania zawodowego (przynależność obligatoryjna),
  2. na zasadzie dobrowolności, po złożeniu przez rzemieślnika lub przedsiębiorcę deklaracji członkowskiej.


Deklaracja powinna być podpisana przez osobę zainteresowaną i zawierać dane przewidziane w dokumentacji nabycia członkostwa tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, rodzaj wykonywanej działalności, miejsce działalności (siedziba zakładu), numery NIP, REGON, PESEL, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, oświadczenie zobowiązujące do przestrzegania przepisów statutu, arkusz rejestracyjny, dane o zatrudnieniu i posiadanych odznaczeniach, dowody kwalifikacji zawodowych, pedagogicznych, bhp (dot. mistrzów szkolących). Dane te podlegają ochronie i nie mogą być udostępniane przez cech innym osobom i instytucjom.

 Uchwałę w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia zainteresowanego podejmuje zarząd cechu. O odmowie przyjęcia zarząd powiadamia zainteresowanego pisemnie, w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia uchwały.

Wzór deklaracji członkowskiej do pobrania: wersja pdfwersja doc.

###JS###