środa 31 maj 2017

Relacja z obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku

Relacja z obrad zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim, z dnia 22 maja 2017 r.

Dnia 22 maja 2017 obradowało zwyczajne walne zgromadzenie członków Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lidzbarku Warmińskim, w tzw. drugim terminie, o godz.9,30 a obrady walnego były ważne bez względu na liczbę osób obecnych na walnym (wg zapisów statutu). Udział wzięło łącznie 12 osób, z tego: 8 członków i 4 osoby zaproszone. Obradom przewodniczył Podstarszy Cechu Franciszek Siteń- Podstarszy Cechu.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się Burmistrz Dobrego Miasta Stanisław Trzaskowski, Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel, dyrektor W-M.Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Olsztyna Mieczysław Królicki i Gł.Księgowy Cechu Robert Gnat.

Prezydium Obrad tworzyli : Franciszek Siteń – przewodniczący, Czesław Strzelczyk – z-ca Przewodniczącego i Paweł Bednarczyk – Sekretarz obrad,

Na początku obrad Stanisław Rynkiewicz – dyrektor Cechu wspomniał zmarłych b. członków cechu (Stefana Wojczulanisa, Stefana Dudkiewicza, Czesława Tomaszewicza, Wiesława Klimaszewskiego i Stanisława Woronowicza).

Walne uchwaliło porządku i regulaminu obrad.

Bardzo ważnym momentem obrad było wyróżnienie zasłużonych działaczy rzemieślniczych i samorządowych: platynowymi (2), złotymi (2) i srebrnymi( 1) medalami im. Jana Kilińskiego i nadanie

2 Wojewódzkich Honorowych Odznak Rzemiosła.

Związek Rzemiosła Polskiego nadał, na wniosek tutejszego Zarządu:

- platynowe medale im. Jana Kilińskiego następującym rzemieślnikom: Zdzisławowi Pokorskiemu i Sławomirowi Tunkiewiczowi,

- złote medale im. Jana Kilińskiego odznaczono: Stanisława Trzaskowskiego – Burmistrza Dobrego Miasta, Ireneusza Popiela – Burmistrza Ornety,

- srebrny medal im. Jana Kilińskiego nadano Mieczysławowi Stanowskiemu – mistrzowi z Ornety,

- Wojewódzkie Honorowe Odznaki Rzemiosła nadano Alinie Reteckiej i Krzysztofowi Jóźwikowi z Łaniewa.

Za całokształt wzorowej działalności zawodowej i samorządowej Zarząd nadał kol. Czesławowi Strzelczykowi „KORDZIK CECHOWY'.

Zgodnie z tradycją naszego cechu, podczas obrad walnego zgromadzenia nadawane są dyplomy organizacyjne zw. rocznicowymi, dyplomy otrzymali:

- Franciszek Siteń – z racji 45 – lecia przynależności do cechulidzbarskiego,

- Zdzisław Pokorski – z racji 30 – lecia przynależności,

- Mieczysław Stanowski – z racji 15 – lecia przynależności,

- Zbigniew Fijarczyk – z racji 15 – lecia przynależności.

Odznaczenia i wyróżnienia wręczał Franciszek Siteń - Podstarszy Cechu, przewodniczący obrad i członek Zarządu W-M. Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie.

Wśród ważnych spraw omawianych na walnym było przyjęcie sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Cechu i wysłuchanie protokołu Komisji Rewizyjnej.

Walne dokonało wyboru 3 delegatów ( Tunkiewicza Sławomira, Krzysztofa Jóźwika i Franciszka Sitenia) na XVI Wojewódzki Zjazd Rzemiosła w Olsztynie, i desygnowało Kol. Franciszka Sitenia do pracy w Zarządzie W-M.Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie.

W dyskusji poruszono sprawy związane z istnieniem organizacji cechowych, planowanych zmianach w szkolnictwie zawodowym i zastanawiano się nad sposobami rozwiązania spraw bieżących w organizacji (tworzenie składu pocztu sztandarowego, utworzenie funduszu wpłat na rzecz opłat związanych z kondolencjami, sposobie gromadzenia funduszy na rzecz zakupów i drobnych wydatków reprezentacyjnych związanych z funkcjonowaniem samorządu cechowego.

Osobnym miejscem dyskusji była przyszłość cechu lidzbarskiego, jego formy pracy i przyszłej kadry zarządzania organizacją.

Przedstawiciele samorządu lokalnego ( burmistrzowie Dobrego Miasta i Ornety) w swoich wystąpieniach dziękowali Zarządowi za zaproszenie na tak ważne uroczystości, za wyróżnienie wysokimi medalami zapewniając równocześnie o dalszym wspieraniu rzemiosła.

Przedstawiciel Dobrego Miasta zaproponował dla organizacji cechowej objęcie patronatem skansenu - kompleksu zabytkowych kamienic rzemieślniczych, na co samorząd wyraził swą aprobatę ( szczegóły do dopracowania w kontakcie osobistym).

Walne podjęło 6 uchwał w sprawach istotnych dla środowiska: zatwierdzono sprawozdanie finansowe Cechu i udzielono absolutorium Zarządowi Cechu za 2016 r, dokonano podziału nadwyżki bilansowej Cechu, uchwalono program działania Cechu na 2017 r, uchwalono plan finansowy Cechu na 2017 r. upoważniono Zarząd do zaciągania kredytu – pożyczki w 2017 r. i podjęto uchwałę o wyborze delegatów Cechu na XVI Wojewódzki Zjazd Rzemiosła w Olsztynie, na okres kadencji : 2017-2021 i wyboru delegata Cechu do pracy w Zarządzie Warmińsko-Mazurskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie, na okres kadencji : 2017 – 2021.

W sprawach bieżących poruszono sprawę udziału rzemiosła w XII Pielgrzymce Rzemiosła Lidzbarskiego, w ramach XXXVI Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rzemiosła Polskiego na Jasną Górę. Pomocnym gestem organizacyjnym jest możliwość wspólnego pielgrzymowania z rzemiosłem Cechu w Szczytnie lub Izbą Rzemieślniczą w Olsztynie. Szczegóły zostały podane uczestnikom walnego. Chętni proszeni są o zgłoszenie swoich kandydatur do Cechu – do dnia 10 czerwca 2017 r.

Uczestnikom Walnego Zgromadzenia przygotowano kawę, herbatkę i wspaniały smakołyki produkcji Cukierni Pawła Bednarczyka i Franciszka Sitenia z Dobrego Miasta.

Sporządził: SMR<- Wstecz do: Aktualności