wtorek 19 cze 2018

„SZABLA KILIŃSKIEGO” NAJWYŻSZE ODZNACZENIE RZEMIEŚLNICZE DLA STANISŁAWA RYNKIEWICZA Z LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

Kapituła Związku Rzemiosła Polskiego nagrodziła dyrektora Cechu Stanisława Rynkiewicza za zasługi dla działalności rzemieślniczej i samorządowej podczas obrad Kongresu Rzemiosła Polskiego w dniu 19 czerwca 2018 r. w Warszawie. Odznaczenie wręczyli Jan Gogolewski - Prezes Związku Rzemiosła Polskiego i prof. Jan Klimek – Vice Prezes Związku Rzemiosła Polskiego.

Szabla Kilińskiego” to replika karabeli polskiej z XVIII wieku, wykonana w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. W 1998 r. Kongres Rzemiosła Polskiego uchwalił najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze – Szablę Kilińskiego. Tę odznakę nadaje się rzemieślnikom i pracownikom – członkom organizacji samorządu rzemiosła za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą. Dotąd Szablę otrzymało w Polsce ponad 590 osób, głównie działacze samorządu rzemiosła. Wśród odznaczonych są także wybitni Polacy, przedstawiciele najwyższych władz państwowych, duchowni, dyplomaci. Szablą Kilińskiego został uhonorowany m.in. Ojciec Święty Jan Paweł II w 1999r. Przyznana Szabla w br. jest jedynym wyróżnieniem przyznanym rzemiosłu Warmii i Mazur.

Odznaczenie zostało przyznane na wniosek Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Olsztyna, z inicjatywy Zarządu Cechu Rzemiosła i Przedsiębiorczości z Lidzbarka Warmińskiego.

Stanisław Rynkiewicz jest pracownikiem organizacji cechowej od 1971 r. Od 1975 pracuje na stanowisku kierownika, a od 2002 r. pełni funkcję dyrektora Cechu. Jest znanym działaczem samorządowym dobrze znającym zagadnienia rzemiosła. W 1984 r. obronił pracę magisterską pod tytułem „Cech Rzemiosł Różnych w Lidzbarku Warmińskim w latach 1946 – 1975”. W okresie zmian gospodarczych w latach 1975-85 organizuje rzemiosło bartoszyckie. Zmiany lat 90 – tych zmuszają organizację cechową do podjęcia działalności gospodarczej. Organizuje cechowe Biuro Rachunkowe, w latach późniejszych Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu. To pozwala na zwiększenie stanu zatrudnienia pracowników cechu i zapewnia samowystarczalność finansową organizacji. Promuje rozwój przedsiębiorczości i inicjuje otwarcie cechu na przedsiębiorczość zmieniając w 2002 r. nazwę organizacji. Duże zasługi wnosi w rozwój oświaty rzemieślniczej, gdzie jako pedagog sprawuje nadzór nad szkoleniem uczniów rzemiosła. Przez wiele lat pełnił funkcję doradcy podatkowego.

W 2011 r. wydał publikację pt. „65 – lecie Rzemiosła Lidzbarskiego” będącą kroniką działalności rzemieślniczej na terenie naszego powiatu.

Dzięki jego inicjatywom środowisko rzemiosła lidzbarskiego jest doceniane przez władze wojewódzkie i centralne, rzemieślnicy otrzymują ponad 600 odznaczenia branżowe i państwowe, w tym Kawalerskie Krzyże Orderu Odrodzenia Polski.

Inicjator działalności społecznej i samorządowej. Przez ponad 10 lat czynnie wspiera interesy pracowników i uczniów zakładów rzemieślniczych poprzez powołaną Radę Pracowniczą. Inspiruje swoje środowisko do wprowadzenia w organizacji rzemiosła lidzbarskiego tradycji rzemiosła polskiego, inicjuje powstanie Kapelanii , uroczystego obchodu święta 1 Maja jako święta rzemieślniczego, wprowadza insygnia starszyzny cechowej, organizuje akcję ufundowania nowego sztandaru cechowego. W celu zapewnienia lepszych warunków pracy organizacji podjął się funkcji Koordynatora akcji wykupu gruntu posesji cechowej, zakończonej pozytywnie w 2017 r.

Z wielkim oddaniem pracuje w radzie miejskiego przez 10 lat, pełniąc przez jedną kadencję funkcję z-cy przewodniczącego rady miejskiej. W działalności politycznej czynnie wspiera rozwój Stronnictwa Demokratycznego – patrona politycznego interesów rzemiosła. Ma swoje osiągnięcia w pracach rad nadzorczych jednoosobowych spółek skarbu państwa i spółek komunalnych.

Za 47 letni trud pracy samorządowej, zawodowej i społecznej władze rzemiosła i państwa doceniły działalność dyrektora nadając mu Złoty Krzyż Zasługi, Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego, Platynową Odznakę Zasłużony Mistrz w szkoleniu, Złoty Medal za Zasługi w Służbie, honorową Odznakę Zasłużony dla Warmii i Mazur.
<- Wstecz do: Aktualności
###JS###