Historia Cechu

11 września 1946 r. odbyło się w Lidzbarku Warmińskim zebranie organizacyjne rzemieślników (34), którzy osiedlili się na tych ziemiach,w wyniku zakończonych działań wojennych. Kilka dni później, 20 października  zorganizowano walne zgromadzenie Cechu Zbiorowego Rzemieślników, na którym zatwierdzono statut i powołano władze rzemiosła: cechmistrzem został Albin Szypulewski (piekarz), a inicjatorami powstania cechu byli: Mieczysław  Marczyk, Władysław Maculewicz, Bolesław Burakowski, Jan Drozd i Alfons Brzozowski. Na dzień 1 stycznia 1947 r. cech zrzeszał już 64 zakłady, zwane wówczas warsztatami.

Różnorodność problemów rzemiosła , jak i troska o znalezienie środków zaradczych dla nowopowstających zakładów, w coraz większym stopniu integruje środowisko rzemieślnicze. 11 kwietnia 1947r. walne zgromadzenie rzemiosła lidzbarskiego  uchwala nowy statut Powiatowego Związku Cechu w Lidzbarku Warm. Do podstawowych zadań organizacji należy pielęgnowanie więzi społecznej wśród członków, utrzymywanie i troska o godność zawodową członków,tworzenie kas i funduszy zapomogowych.

Rok 1948 przynosi dalsze reorganizacje związków cechowych. 5 marca 1950 r. powstają cechy zjednoczone,wprowadza się jednak zarządy komisaryczne. 1 grudnia 1950 r. powołuje się w Lidzbarku biuro cechowe, a trzy istniejące cechy branżowe przyjmują nazwę Cechu Rzemiosł Różnych. Organizacją biura cechowego zajmował się Albin Szypulewski.

Cech, na przestrzeni minionych lat podlegał przekształceniom, wpływom i zmianom i z roli organizacji typowo tradycyjnej, rzemieślniczej 14 sierpnia 2002 r. przekształca się w związek pracodawców i przedsiębiorców.

Były okresy swobodnego rozwoju i czasy uspółdzielczania rzemiosła, lata 70-te przynoszą tzw. „zielone światło” i Kartę Praw i Obowiązków Rzemieślnika, lata 80 ograniczają styk rzemiosła z gospodarką uspołecznioną, lata 90 to próby przekształcenia i zmian w zakresie przynależności organizacyjnej.

Okres ten, dla cechu lidzbarskiego to czas poszukiwań form działania i zmian zmierzających do samostanowienia organizacji i funkcjonowania w nowych warunkach. Cech , w tym czasie podejmuje się świadczenia usług ksero (przez 12 lat), tworzy własne Biuro Rachunkowe (od 1993r.), świadczy usługi pisania podań i doradztwa gospodarczo-podatkowego. Od 2002 r. rozszerza przynależność  cechową dla lokalnej przedsiębiorczości, w 2005r. powołuje się Centrum Kształcenia Zawodowego Cechu, specjalizujące się w szkoleniach z zakresu bhp i p.poż. W styczniu 2007 r. powołuje się w Cechu stanowisko d/s statystyki z zakresu ochrony środowiska.

20 stycznia 2007 r. powołuje się Radę Pracowniczą pracowników zakładów rzemieślniczych przy Cechu, jako organ doradczy samorządu gospodarczego rzemiosła.

###JS###